Produkty
Znajdź idealny produkt dla swojego projektu!

Regulamin sklepu

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym firmy Kauposil Sp. z o.o., funkcjonującym pod adresem elektronicznym https://kauposil.com/sklep/.

1.2 Właścicielem sklepu internetowego firmy Kauposil jest „Kauposil Sp. z o.o.”, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Michałkowicka 47, wpisana w KRS pod numerem KRS 0000785094, REGON 383298563, NIP 6431772101.

1.3 Sprzedaż w sklepie internetowym https://kauposil.com/sklep/ prowadzona jest równolegle ze sprzedażą stacjonarną w siedzibie Kauposil Sp. z o.o. z wykorzystaniem gospodarki magazynowej opartej na jednym (wspólnym) magazynie dla obu form sprzedaży.1.4 Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1.4.1 Sprzedający – Kauposil Sp. z o.o., Michałkowicka 47, 41–100 Siemianowice Śląskie
KRS 0000785094, REGON 383298563, NIP 6431772101, Nr konta bankowego: 37 1030 0019 0109 8503 0017 0327

1.4.2 Zamawiający – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, składając zamówienie w sklepie internetowym firmy Kauposil;

1.4.3 Konsument – Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym firmy Kauposil niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.4.5 Konto – usługa elektroniczna – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje zamówień poprzez dodawanie produktów do Koszyka, przegląda historię zamówień, sprawdza status zamówienia;

1.4.6 Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym firmy Kauposil produktów, na podstawie wyborów Zamawiającego;

1.4.7 Produkty/Towary – rzeczy ruchome oferowane przez firmę Kauposil Sp. z o.o. do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym firmy Kauposil;

1.4.8 Cena – cena produktu brutto, umieszczona obok informacji o produkcie. Ceny wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT;

1.4.9 Koszt przesyłki – ponoszony przez Zamawiającego koszt związany z dostarczeniem produktów zamówionych ze sklepu internetowego firmy Kauposil do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego;

1.4.10 Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów przesyłki;

1.4.11 Zamówienie – złożenie oferty zakupu za prezentowaną cenę złożone za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego firmy Kauposil przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Regulaminem;

1.4.12 Potwierdzenie zamówienia – wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia z wyszczególnieniem numeru zamówienia, informacją o zamówionych produktach, ceną, informacją o formie płatności i kosztach przesyłki;

1.4.13 Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;


2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość z Kauposil Sp. z o. o. za pośrednictwem: Sklepu Internetowego i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym korespondencji mailowej i telefonicznej. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną i/lub w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.2 Prezentacja oryginalnych i konfekcjonowanych Produktów na witrynach Sklepu Internetowego nie stanowi oferty ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania Zamówień na zakup Produktów.

2.3 Sprzedający może w każdej chwili zaktualizować lub wycofać ze sprzedaży poszczególne Produkty. Tego rodzaju zmiany asortymentowe nie mają jednak zastosowania do przyjętych do realizacji Zamówień chyba, że producent/dostawca danego Produktu wycofa go ze sprzedaży lub wydłuży czas jego dostawy.

2.4 Nazwy i marki, którymi opatrzone są Produkty, należą do ich właścicieli i związane z nimi prawa nie podlegają przeniesieniu na Kupującego wraz z zakupionym Produktem.

2.5 W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów oraz z uwagi na ich specyfikację, Sprzedający może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania Zamówień na kilka Produktów  jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego, zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień, również dla pozostałych Produktów.

2.7 Ograniczenia sprzedaży określonych produktów z oferty Kauposil Sp. z o.o.

Niektóre produkty w naszej ofercie podlegają ograniczeniom sprzedaży wynikającym z przepisów UE oraz polskich ustaw i rozporządzeń.  Zastrzegamy możliwość niezrealizowania zamówień na produkty podlegające ograniczeniom. Niektóre Produkty dostępne są tylko dla Klientów instytucjonalnych i oznaczone logiem DLA FIRM.  

Ograniczenia zastosowane są dla:

 1. produktów zawierających diizocyjaniany, których stężenie indywidualnie i w połączeniu jest większe niż 0,1 % wagowo;
 2. produktów zawierających składniki niebezpieczne – w związku z czym należy spełnić określone przepisami prawa warunki, by móc je zastosować do swojego projektu.

2.7.1 Ze względu na powyższe ograniczenia w sklepie dostępne są następujące grupy produktów:

 1. Dostępne od ręki bez ograniczeń – będące w stałym asortymencie Sklepu Internetowego, bezpieczne do stosowania bez specjalnych wymagań,
 2. Dostępne od ręki uwzględniając ograniczenia – będące w stałym asortymencie Sklepu Internetowego, wymagające odbycia profesjonalnego szkolenia i/lub zastosowania specjalnych środków ostrożności,
 3. Dostępne na zamówienie1 – sprowadzane na wyraźne życzenie Zamawiającego, bezpieczne do stosowania bez specjalnych wymagań,
 4. Dostępne na zamówienie2 – sprowadzane na wyraźne życzenie Zamawiającego, wymagające odbycia profesjonalnego szkolenia i/lub zastosowania specjalnych środków ostrożności,
 5. Dostępne tylko DLA FIRM – będące w stałym asortymencie Sklepu Internetowego jak również sprowadzane na wyraźne życzenie Zamawiającego, przeznaczone TYLKO do zastosowań przemysłowych i/lub profesjonalnych, wymagające odbycia profesjonalnego szkolenia i/lub zastosowania specjalnych środków ostrożności.

2.8. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy Kauposil upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Ponadto sprzedaż wybranych Produktów wymagających:

może być realizowana wyłącznie na rzecz Zamawiających uprawnionych do nabycia tego rodzaju Produktów i po przedłożeniu Sprzedającemu wymaganych dokumentów. Inne podmioty nie mogą dokonywać transakcji objętych szczególnymi warunkami sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.9 Informacje dotyczące produktów zawarte w ich opisach mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią wiążącej specyfikacji. Zamawiający powinien zapoznać się z cechami Produktu przed złożeniem zamówienia i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przydatność Produktu do planowanego przez Zamawiającego użytku.

2.10 Oferta sklepu internetowego firmy Kauposil obowiązuje na terenie Polski.

2.11 Aby złożyć zamówienie niezbędne jest założenie Konta użytkownika na stronie www.kauposil.com. Zakupy dokonywane są poprzez umieszczanie wybranych produktów w koszyku, co następuje przez kliknięcie w odnośnik „Dodaj do koszyka”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia.

2.12 Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych i uprawnień Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

2.13 Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.kauposil.com przy użyciu stosownego formularza, podczas zakładania Konta użytkownika. Zamawiający ma prawo oraz możliwość zapoznania się z Regulaminem każdorazowo podczas składania zamówienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.14 Sklep internetowy firmy Kauposil przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.15 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą anulowane, jeśli w czasie 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera. Sprzedający nie jest w powyższych przypadkach związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

2.16 Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać w języku polskim lub angielskim.

2.17 Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia poprzez e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem firmy Kauposil Sp. z o.o.

2.18 W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Zamawiającemu numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. W celu potwierdzenia zamówienia, Zamawiający proszony jest o kliknięcie w zamieszczony w wiadomości odnośnik.

2.19 O dostępności zamówionych produktów Zamawiający zostanie poinformowany osobnym mailem w ciągu 48 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak zamówionych produktów, Sprzedający poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie dostępności produktów. W wyżej wskazanym przypadku Zamawiający może zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówienia (w całości lub w części).

2.20 Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie. W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty”, Zamawiający zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o możliwości odbioru przesyłki.

2.21 Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym firmy Kauposil zawierają podatek VAT.

2.22 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, tj. z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz pkt 2.3. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone, zarówno drogą telefoniczną jak i mailową, zgodnie z pkt 2.17 i 2.18 niniejszego Regulaminu.

2.23 Sprzedający dokłada wszelkich starań, by cena podana przy produkcie była precyzyjna, jednakże cena zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest sprawdzana przed potwierdzeniem każdego zamówienia w ramach procesu weryfikacji. W przypadku zmiany ceny zamówienia, zanim zamówienie zostanie potwierdzone, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia chęci kontynuowania zakupu w cenie poprawionej.

2.24 Sprzedający wystawia dokument sprzedaży – paragon / faktura. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych dotyczących Zamawiającego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży. W wypadku Zamawiających niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

2.25 Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury / paragonu bez podpisu odbiorcy.

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Zamawiającemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.4. KOSZTY WYSYŁKI

4.1 Do każdego zamówienia uwzględniającego dostawę do Zamawiającego, doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności i wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest wyliczany w trakcie składania zamówienia (po wybraniu formy wysyłki). Paczki wysyłane są po przedpłacie całości przed dostawą (przelewem na konto: 37 1030 0019 0109 8503 0017 0327), a także za pobraniem – przy wyborze tego wariantu dostawy.5. WARUNKI DOSTAWY ORAZ ODBIORU OSOBISTEGO

5.1 Zamawiający może wybrać następujące sposoby realizacji dostawy towarów:

5.1.1 w formie przesyłki kurierskiej;

5.1.2 w formie przesyłki Paczkomatowej;

5.1.3 w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego, tj. ul. Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śląskie.

5.2 Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką określone są w regulaminach firm kurierskich.

5.3 W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki oraz obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu. Równocześnie Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie bądź e-mailem o zaistniałej sytuacji, kontaktując się z przedstawicielem firmy Kauposil Sp. z o.o. tel. 0048 32 2290107 (info@kauposil.com). Szczegółowe regulacje związane z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, określone są w regulaminach firm kurierskich.

5.4 W przypadku wyboru realizacji dostawy w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego, odbiór ten będzie możliwy po powiadomieniu Zamawiającego, drogą mailową lub telefoniczną, o możliwości odbioru.

5.5 Towar wydany zostanie tylko Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej.

5.6 Odbierający towar potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór na dokumencie wewnętrznym.
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Paragraf Regulaminu skierowany wyłącznie do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców Indywidualnych, którzy zawarli Umowy Sprzedaży po 31.12.2022 r.

6.1 Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.3 Regulaminu.

6.2 W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedającym i odesłać (lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy Kauposil sp. z o.o.) przesyłkę należycie zapakowaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu [art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683t.j. z dnia 2017.03.30)]. 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.3 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta:
6.3.1. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.3.2. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
6.3.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.4 Produkty zwracane, o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona). Zwrot produktów nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

6.5 W związku z odstąpieniem od umowy Sprzedający prosi o dostarczenie oryginału dowodu zakupu, decyzji o odstąpieniu oraz wskazanie formy zwrotu pieniędzy.

6.6 Zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktu w momencie zakupu i kosztów dostawy nastąpi zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu przez firmę Kauposil sp. z o.o. na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Zamawiającego podany przy składaniu zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7 Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres:

Kauposil Sp. z o.o.
Michałkowicka 47
41-100 Siemianowice Śląskie

Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko: ……………………………..  Miasto: .................., dnia: .................. r.

Adres: …………………………….................

E-mail: ……………………………................

Telefon: .…………………………….............

(Dane osoby korzystającej z prawa odstąpienia od umowy)

Kauposil Sp. z o.o.

Michałkowicka 47
41-100 Siemianowice Śląskie 

info@kauposil.com

+48 660 432 134

(Dane sprzedawcy)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ................................................................................. r., polegającej na ……………............................................................................................................

……………............................................................................................................ .............................................................................................................................. .

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej wynikającej z odstąpienia od umowy: .................................................... złotych (słownie: ...................................................................................................................), którą należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego: ........................................................................................... .

.......................................... 

Data i podpis

Oświadczenie dla przedsiębiorców:

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego. (TAK/NIE).

7. REKLAMACJE I GWARANCJE

7.1 Do reklamacji niepełnowartościowych towarów zakupionych w sklepie internetowym firmy Kauposil, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7.2 Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta i / lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura / paragon lub innych dowodów nabycia). Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji oraz zasad postępowania reklamacyjnego możliwe są do otrzymania w siedzibie firmy, pod numerem telefonu 032 2290107 lub pocztą elektroniczną: info@kauposil.com Zamawiający zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji powinien skontaktować się z firmą Kauposil Sp. z o.o. oraz zobowiązany jest przesłać towar wraz z opisem wady i swoimi danymi oraz (opcjonalnie) z kopią dowodu zakupu na adres siedziby firmy Kauposil Sp. z o.o., tj. ul. Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śląskie.

7.3 Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego – jeżeli reklamacja jest zasadna Sprzedający zwraca koszty wysyłki. Produkty reklamowane o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona), w przeciwnym wypadku paczka nie zostanie przyjęta.

7.4 Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Zamawiający może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7.5 Zamawiający, będący Konsumentem, traci uprawnienia określone w pkt. 7.4 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Zamawiającemu, który jest Konsumentem.

7.6 Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

7.7 Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego wskazanego w pkt 7.4 w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego firmy Kauposil w ciągu dnia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego firmy Kauposil oraz wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego firmy Kauposil, w sposób nienaruszający praw Zamawiającego.

8.2 Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

8.3 Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: grzegorz@kauposil.com .

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., nr 0 poz. 1182).

8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., nr 0 poz. 1225).

8.7 W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@kauposil.com.

8.8. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu lub oferty handlowej prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktując się z pracownikami firmy:
info@kauposil.com

Jako partner handlowy czołowych firm światowych proponujemy odbiorcom przemysłowym jak również indywidualnym innowacyjne produkty i techniki odlewnicze. Dzięki doskonałej jakości oraz łatwości zastosowania oferowanych przez nas produktów, każdy ma możliwość stworzenia dowolnego modelu i odlewu.
+48 660 432 134
info@kauposil.com
2024 © Kauposil | Wykonanie strony:
grafitovo-agencja-kreatywna-tworzenie-stron-www